సడన్‌గా రాహుల్ గాంధీపై ప్రేమ ఎందుకు?

kcr and rahul

సడన్‌గా రాహుల్ గాంధీపై ప్రేమ ఎందుకు? — గులాబీ బాస్ ఏం మెసేజ్ ఇస్తున్నారు? హైదరాబాద్ (ప్రశ్న న్యూస్) ‘ఇండియాలో అతిపెద్ద బఫూన్ ఎవరైనా ఉన్నాడంటే అదిContinue Reading